Yhdistyksen säännöt

SÄÄNNÖT HYVÄKSYTTY YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA 11.7.2023

 

1.      Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Henkinen Kehitys ry ja sitä nimitetään näissä säännöissä yhdistykseksi.

2.      Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

3.      Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoa spiritualistisesta elämänkatsomuksesta ja tutkia spiritualistisia ilmiöitä.

Spiritualistisen elämänkatsomuksen seitsemän perusajatusta ovat:

1.      Jumala on isämme, valo, voima ja rakkaus.

2.      Kaikki ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme.

3.      Sielu jatkaa elämäänsä fyysisen kehon kuoleman jälkeen.

4.      Yhteys henkimaailman kanssa on mahdollista.

5.      Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan.

6.      Minkä kylvämme tässä maailmassa, saamme niittää tulevaisuudessa.

7.      Jokaisen sielun kehityksen tie on ikuinen.

Edellisten lisäksi yhdistys haluaa edistää yhteisymmärrystä kaikkien ihmisten kesken riippumatta uskonnosta, kansallisuudesta, rodusta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta sekä pyrkiä kaiken elollisen suopeaan kohteluun ja koko maailmamme luonnon ja ympäristön suojeluun.

Yhdistys haluaa rohkaista jäseniään toteuttamaan niitä eettisiä periaatteita, jotka ovat yhteisiä kaikille uskonnoille ja jotka erityisen selvästi ilmenevät Jeesuksen Kristuksen rakkaudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, seminaareja, opintopiirejä, esitelmä- ja meediotilaisuuksia jäsenilleen ja muille, sekä kustantaa, levittää ja lainata spiritualistista ja muuta henkistä kirjallisuutta.

4.      Yhdistyksen jäsenet ovat

1.      Vuosijäsenet

2.      Ainaisjäsenet

3.      Kunniajäsenet

Vuosijäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.  Ainaisjäsenet suorittavat kertakaikkisena maksuna vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena.  Vuoden puolivälin jälkeen liittynyt jäsen maksaa puolet jäsenmaksun suuruudesta.

Vuosi- ja ainaisjäseniä kutsutaan myöhemmin näissä säännöissä varsinaisiksi jäseniksi.

Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

5.      Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen, jolla on todellista kiinnostusta spiritualismiin ja omaan henkiseen kasvuunsa.

Uuden jäsenen hyväksyy hakemuksen perusteella yhdistyksen puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Jos yhdistyksen jäsen toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai vaikeuttaa niiden toteuttamista, hallitus voi erottaa hänet päätöksellään seurasta.

6.      Kunniajäsenekseen hallitus voi kutsua pitkäaikaisen ja yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen.

7.      Jäsen voi erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.  Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8.      Hallitus katsoo jäsenen eronneen yhdistyksestä, mikäli jäsenmaksu on maksamatta kolmen (3) kuukauden päästä sen erääntymisestä.  Mikäli eronnut jäsen haluaa liittyä uudelleen yhdistykseen, hän voi anoa jäsenyyttä 6 §:n esittämällä tavalla.

9.      Yhdistyksen lainmukaiseen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä seitsemän (7) muuta varsinaista jäsentä ja 0–3 varajäsentä.  varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi siten, että puheenjohtaja valitaan joka toisessa vuosikokouksessa kahdeksi (2) toimintavuodeksi, toiminta-aika enintään kaksi (2) kautta.  Kolme (3) – neljä (4) muuta varsinaista jäsentä on jokaisessa vuosikokouksessa erovuorossa.  Varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ym. tarvittavat virkailijat kahdeksi (2) toimintakaudeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa varajäsenet kokouksiin.  Varajäsen on äänivaltainen varsinaisen jäsenen estyessä.

10.   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.  Hallitus voi myös etäkokoontua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11.   Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös on tehtävä ja toiminnantarkastus suoritettava tilivuoden päätyttyä pidettävään seuraavaan vuosikokoukseen mennessä.

12.   Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

13.   Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siitä ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta tietyn asian käsittelyä varten.  Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, mikäli yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamalla asian kirjallisesti vaatii.  Ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava jäsenille kuten vuosikokouksesta.

Vuosikokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

14.   Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Todetaan kokouksen laillisuus

2.      Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

3.      Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.

4.      Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.

5.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.      Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien lausunto.

7.      Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.

9.      Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet joka toinen vuosi.

10.   Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

11.   Määrätään jäsenmaksun suuruus alkaneelle toimintavuodelle.

12.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15.   Päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.  Ellei kokous toisin päätä, tehdään päätökset avoimella äänestyksellä.  Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  Tarvittaessa vaalit toimitetaan suljetuin lipuin.  Valtakirjoilla äänestäminen on sallittu.  Jäsenyys ja valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua.

16.   Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa.

Muutosehdotus tulee voimaan, jos se saa kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen on käsiteltävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi ja joissa molemmissa purkamisen puolesta on annettu kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos purkaminen tulee lopulliseksi päätökseksi, on samassa kokouksessa päätettävä yhdistyksen varoista ja omaisuudesta, jolloin on otettava huomioon, että varat ja omaisuus on käytettävä johonkin yhdistyksen ihanteita lähellä olevaan tarkoitukseen ja että mahdolliset lahjoitusvarat on käytettävä niihin liittyvien ehtojen mukaisesti.